Kabar dan Berita Penerima Beasiswa Al Azhar PM Darussalam Gontor Ulul Albab

Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Biografi 8 Ulama Berpengaruh Di Mesir1. Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi (1227-1150 H / 1737-1812 M)


Imam Abdullah As Syarqawi
Beliau bernama Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi, lahir pada tahun 1150 H di provinsi Asy-Syarqiyyah. Beliau menempuh perjalanan untuk mencari ilmu di Jami’ Al-Azhar dan mempelajari berbagai macam ilmu keislaman kepada banyak ulama seperti Imam Ahmad bin Abdil Fattah Almalawi, Imam Muhammad bin Salim Al-Hifni, dan lain-lain.

Imam Asy-Syarqawi diangkat menjadi Grand Syaikh Al-Azhar ke-13 pada tahun 1208 H.

Diantara karyanya adalah kitab Hasyiyah terhadap syarah Al-Hudhudi terhadap kitab Sanusiyyah, Syarhul Hikam Ibni Athaillah, dan lain-lain.


2. Al-Imam Abdurrauf As-Sijini (1154-1182 H / 1767-1768 M)

Beliau dilahirkan pada tahun 1154 H di desa Sijin Al-Kum di provinsi Al-Gharbiyyah dari keluarga yang penuh dengan ilmu. Pada tahun 1181 H beliau diangkat menjadi Grand Syaikh Al-Azhar ke-9 setelah wafatnya Imam Al-Hifni (Syaikhul Azhar sebelumnya).


3. Al-Imam Muhammad bin Salim Al-Hufni (1100-1181 H / 1688-1768 M)

Beliau adalah Al-Imam Najnuddin Abulmakarim Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hufni Asy-Syafi’i Al-Khalwati, beliau lahir pada tahun 1100 H di provinsi Asy-Syarqiyyah. Imam Al-Hifni tumbuh berkembang di dalam keluarga yang penuh dengan ilmu. Beliau menempuh pejalanan mencari ilmu menuju Al-Azhar pada usia 14 tahun. Imam Al-Hifni pada usia belasan tahun sudah mampu menghafal banyak matan ilmu baik tauhid, fiqh, mantiq, nahwu dan ilmu-ilmu yang lainya. 

Beliau diangkat menjadi Grand Syaikh Al-Azhar ke-8 pada tahun 1171 H setelah wafatnya Al-Imam Sy-Syabrawi.


4. Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Kharasyi (1010-1101 H / 1601-1690 M)

Beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Jamal Ad-Din Abdillah bin Ali Al-Kharasyi Al-Maliki, lahir di desa Abi Kharasy provinsi Buhairah pada tahun 1010 H. Beliau mempelajari ilmu-ilmu Islam pertama kali kepada ayahnya Syaikh Abdullah bin Ali Al-Kharasyi kemudian kepada banyak ulama pada masanya, diantaranya Imam Ibrahim Al-Laqqani, Imam Al-Ajhuri, Imam Abdul Mu’thi Albashir, Imam Yasin Asy-Syami. 

Beliau memiliki kedudukan yang tinggi diantara orang-orang yang hidup pada masanya baik orang-orang penting di masyarakat ataupun orang-orang biasa sehingga namanya tersohor ke berbagai negeri. 

Beliau diangkat menjadi Grand Syaikh Al-Azhar yang pertama pada tahun 1090 H.

Al-Imam Al-Kharasyi wafat pada tahun 1101 H di usia 91 tahun. Diantara karyanya adalah Risalah fi Al-Basmalah, Asy-Syarh Al-Kabir ala Matn Al-Khalil (Fiqh Maliki), Muntaha Raghbah fi Halli Alfazhi An-Nukhbah (Ilmu Mustalah Hadits), Al-Faraid As-Saniyyah fi Halli Alfazhi As-Sanusiyyah (Tauhid), dan lain-lain.


5. Al-Imam Ahmad Ad-Damanhuri (1868 - 1886)

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin bin Ahmad bin Abdul Mun’im bin Yusuf Al Damanhuri dilahirkan tahun 1101 H/1689 M di Kota Damanhur sebuah kota di sebelah barat laut Kairo.

Syeikh Ahmad Damanhuri adalah seorang ulama yang menguasai empat madzhab sekaligus. Beliau memperoleh ijazah dari para ulama empat madzhab sehingga dijuluki Al Madzhabi. 

Beliau juga dikenal dengan sebagai ulama lintas cabang ilmu, memiliki daya hafalan yang luar biasa. Syeikh Damanhuri juga mempelajari beberapa keilmuan seperti ilmu kimia, kedokteran, astronomi, sosiologi, biologi dan filsafat.

Syeikh Damanhuri menjabat sebagai Syeikhul Azhar sejak tahun 1183 H/1768 M. Beliau meninggalkan sekitar 32 karya tulis dalam berbagai keilmuan dari berbagai macam ilmu diantaranya fiqih, tauhid, tasawwuf, hadist, qiroat, tafsir, balaghoh, mantiq, kimia, geografi, asrsitektur dan lain-lain. Kitab beliau yang paling masyhur adalah idohul Mubham sebuah kitab yang berisi tentang ilmu logika atau mantiq yang merupakan penjelasan dari kita As Sulam Al Munawwaraoq karya Syeikh Al Khudari (w.983H).

Syeikh Damanhuri wafat dalam masa menjabat sebagai syeikhul azhar tanggal 10 Rajab 1192 H/1790 M pada usia 101 tahun.


6. Al Imam Khatib Asy Syirbini (916-977 H / 1509-1570 M)


Nama beliau Muhammad bin Ahmad Asy Syirbini Al Khatib atau kerap disapa dengan panggilan Imam Khatib Asy Syirbini lahir tahun 916 H di Kairo, Mesir. 

Imam Khatib Asy Syirbini memulai pendidikanya di berbagai cabang ilmu agama dengan belajar dibawah bimbingan ayahnya dan bebrapa ulama besar diantaranya Syeikh Al Islam Zakariya Al Ansori, Syihabuddin Ramli dan beberapa ahli fiqih madzhab syafii lainya seperti Ahmad al Barlasi, Nuruddin Al Mahalli dan Badruddin Al Masyhadi.

Dalam kehidupan, beliau dikenal seorang yang wara’, zuhud dan ahli ibadah. Salah satu kebiasaan beliau adalah i’tikaf di dalam masjid selama bulan Ramadhan, dan ketika berhaji suka berjalan kaki dari pada naik unta, beliau menaiki kendaraan unta hanya ketika kelelahan.

Diantara kitab karya beliau yang paling Masyhur adalah Mughni Al Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Minhaj at Talibin atas karya imam Nawawi berjudul Minhajul Talibin. Imam Khatib wafat pada tahun 977 H.


7. Syeikh Ibrahim Al Baijuri (1198-1276 H / 1783-1860 M)

Burhanuddin Ibrahim Al Baijuri bin Syeikh Muhammad Al Jizawi bin Ahmad lahir didesa Bajur Provinsi Al Munufiya, Mesir pada tahun 1198 H/1783 M. Sejak kecil beliau sudah hidup di kalangan orang soleh karena bapak Beliau juga seorang alim dan saleh.

Tahun 1212 H belau berangkat ke Al Azhar untuk mengambil ilmu dari syeikh-syeikh di universitas tertua tersebut, namun harus keluar dan menetap di Jizah karena penjajahan Prancis dan kembali lagi pada tahun 1216 H/1801 M setelah Prancis keluar dari Mesir.  

Diantara guru beiau yang masyhur adalah Syeikh Abdullah Asy Syarqowi yang dikenal alim di dunia keislaman dan menjabat sebagai Syeikhul Azhar. 

Pada tahun 1263 H/1847 M beliau diangkat sebagai Syeikhul Azhar ke 19 menggantikan Syeikh Ahmad Al Shafti yang meningggal. Di antara kitab kitab karangan beiau Fathul Al Qorib Al majid syarh Bidayah Mujtahid, Hasyiyah Fathul Qorib Al Mujib, tukhfatul murid Syarh Jauhar Tauhid, Hasyiyah Burdah lil Busyiri dan lain-lain.

Beliau wafat pada hari Kamis, 28 dzulqa’sudah 1276 H bertepatan dengan 19 Juli 1860 M. Beliau juga mempunyai murid yang tersebar di Nusantara diantaranya: Syeikh Abdul Mannan Dipomenggolo pengarang kitab Fath Al Mubin Syarh Umm Barahin, Imam Nawawi Al Bantani, KH Ahmad Riaf’i Kalisalak, KH Soheh bin Kiai Nuruddin Ulama besar Sunda. 


8. Syeikh Muhammad Amin Al Kurdi

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Amin bin Fathullah Zada al Kurdi Al Irbili. Beliau adalah sufi besar yang hidup pada abad 13 Hijriyyah penganut sekaligus Mursyid Tarekat Naqsabandiyyah.

Syeikh Amin al Kurdi belajar pada ayahnya yang seorang alim sekaligus Mursyid Tareqat Qodiriyyah Jailaniyyah. Dari ayahnya beliau juga belajar Al Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Setelah itu beliau berguru pada guru seorang Tareqat Naqsabandiyah yang bernama Syeikh Umar dan memperdalam belajar tareqat pada Syeikh Umar bin Syeikh Utsman Al Kurdi Ath Tahwil dan dibaiat sebagai penganut tarekat Naqsabandiyyah. 

Setelah itu beliau melanjutkan belajar agama ke Al Azhar dan menimba ilmu di berbagai Masyayikh Al Azhar. Beliau juga termasuk perintis tarekat Naqsabandiyyah di Mesir. 

Diantara karya tulis beliau yang masyhur adalah: Tanwirul Qulub, Mursyidul allam lil Ahkam asy Siyam, Fii Manaqibi Naqsabandiyyah, Fath Masalik  fii idahil Manasik dan lain-lain.

Setelah beliau wafat, keilmuannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Syeikh Najmuddin Muhammad Amin Al Kurdi. Beliau meninggal tahun 1332 H.


Ditulis Oleh : Fikri Hasan Abdullah
Disunting Oleh : Redaksi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Pandora